• Slide 14
 • Slide 2
 • Slide 6
 • Slide 11
 • Slide 13
 • Slide 1

 

Zaposleni v Zdravstvenem domu Slovenske Konjice (v nadaljevanju: ZD),  ki sodelujemo v procesu zdravljenja si prizadevamo, da bi bili pacienti z zdravstveno obravnavo v našem zavodu kar najbolj zadovoljni. Pri tem cenimo tudi vaša mnenja, zato bomo še posebej veseli tudi pohvale, katere nam bodo motivacija za dobro in strokovno delo za vnaprej in pritožbe, katere so priložnost za izboljšanje delovnega procesa. V nadaljevanju vam podajamo navodila kako postopati v obeh primerih.

Vaše pravice in dolžnosti ureja Zakon o pacientovih pravicah (Ur. l. RS št. 15/2008) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A).

 

Ker nam vaše mnenje veliko pomeni vas vabimo k izpolnitvi Ankete o zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev.

 

POHVALE

Za pohvalo lahko izpolnite obrazec POHVALA-PREDLOG in ga posredujete:

  • na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali
  • po pošti na naslov: Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice.

 

PRITOŽBE

Kadar presodite, da so vam bile kot uporabniku zdravstvenih storitev kršene pravice določene z Zakonom o pacientovih pravicah imate vedno pravico do obravnave teh kršitev. V skladu z zakonom je za obravnavo kršitev pacientovih pravic predviden dvostopenjski postopek. Medtem ko se za kršitve pravic iz zdravstvenega zavarovanja uporabljajo določbe predpisov s področja zdravstvenega zavarovanja.
 

PRVA OBRAVNAVA PRI IZVAJACU ZDRAVSTVENIH STORITEV 

Pacient lahko že med potekom zdravstvene oskrbe izrazi nezadovoljstvo nad izvajanjem zdravstvene oskrbe ali nad odnosom zdravstvenega delavca oziroma sodelavca. Glede morebitnih nesporazumov med zdravljenjem se pacient najprej obrne na zdravnika, ki ga zdravi in se skuša z njim pogovoriti in najti rešitev. Če pacient in zdravnik sporazuma ne moreta doseči oziroma pacient ni zadovoljen z zdravnikovimi pojasnili, pacient lahko vloži zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic. S pravico in postopkom vložitve zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic pacienta seznani zdravstven delavec oziroma zdravstveni sodelavec. Pacient vloži zahtevo pri pristojni osebi za sprejemanje in obravnavo kršitev pacientovih pravic.

 

PRISTOJNA OSEBA ZA SPREJEMANJE IN OBRAVNAVO KRŠITEV PACIENTOVIH PRAVIC  V ZD SLOVENSKE KONJICE
 
V skladu z 58. in 57. členom Zakona o pacientovih pravicah (Uradni listi RS, št. 15/2008) je v ZD Slovenske Konjice imenovana pristojna oseba za sprejem in obravnavo kršitve pacientovih pravic.
 
Pristojna oseba: Dejan Verhovšek, direktor, tel.: 03 758 17 26, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..si, naslov: ZD Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice
 
Uradne ure: torek in četrtek od 8.00 do 12.00 (uprava ZD Slovenske Konjice - tajništvo)
 
Pomagate si lahko z obrazcem PRITOŽBA.
 
Knjiga pritožb in pohval se nahaja na informacijah v avli zdravstvenega doma. 
 

ROKI ZA VLOŽITEV PRVE ZAHTEVE ZA OBRAVNAVO KRŠITEV PACIENTOVIH PRAVIC

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma sodelavcev se vloži najpozneje v 15 dneh od nastanka domnevne kršitvePrvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja pri nudenju zdravstvene oskrbe vložite najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi. Če je pacient za kršitev izvedel kasneje oziroma so se posledice kršitve pokazale kasneje, lahko prvo zahtevo vloži tudi po preteku rokov, vendar najkasneje v treh mesecih.

 

POSTOPEK ZA VLOŽITEV PRVE ZAHTEVE ZA OBRAVNAVO KRŠITEV PACIENTOVIH PRAVIC

Prvo zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic se lahko poda ustno na zapisnik ali pisno pri pristojni osebi izvajalca. Zahteva za prvo obravnavo mora vsebovati:
 • osebno ime,
 • naslov,
 • kontaktne podatke pacienta,
 • opis domnevne kršitve,
 • podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma sodelavcih, morebitnih drugih udeleženih osebah,
 • čas in kraj domnevne kršitve,
 • morebitne posledice domnevne kršitve ter
 • morebitni predlog za rešitev sporne zadeve.
Anonimnih, žaljivih ali prepoznih zahtev pristojna oseba ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan.

 

PRVI POTEK OBRAVNAVE

Pristojna oseba lahko po prejemu popolne zahteve:
 • zahtevi v celoti ugodi (s pisnim zaznamkom, ki ga pošlje pacientu),
 • napoti pacienta na pristojno pravno ali fizično osebo, pristojni državni organ ali najbližjega zastopnika, če se zahteva nanaša na uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja,
 • ustavi postopek, če pacient zahtevo umakne (s pisnim zaznamkom, ki ga pošlje pacientu),
 • pisno povabi pacienta na ustno obravnavo.
Na ustni obravnavi pristojna oseba opravi pogovor s pacientom in udeleženim zdravstvenim delavcem oziroma sodelavcem, ki lahko pojasni okoliščine obravnavane kršitve. Na pogovor lahko povabi tudi drugega strokovnjaka, ki ima potrebna znanja s področja kršitve, lahko pa se opravi še pregled zdravstvene dokumentacije. O poteku ustne obravnave se naredi zapisnik. Namen ustne obravnave je predvsem sklenitev dogovora o načinu rešitve spora. Dogovor je sklenjen, ko ga podpišeta pacient in pristojna oseba. Če dogovor o načinu rešitve spora ni sklenjen, se to navede v zapisniku. Pristojna oseba mora pacienta poučiti o možnosti vložitve zahteve pri Komisiji RS za varstvo pacientovih pravic.

 

DRUGA OBRAVNAVA PRED KOMISIJO RS ZA VARSTVO PACIENTOVIH PRAVIC

Zahteve za drugo obravnavo kršitev pacientovih pravic obravnava Komisija RS za pacientove pravice (Komisija), ki jo sestavlja predsednik in 75 članov. Komisija RS za pacientove pravice je pristojna za odločanje o drugi zahtevi:
 • zaradi nedoseženega dogovora v postopku obravnave prve zahteve,
 • zaradi nespoštovanja dogovora, ki je bil sklenjen v postopku obravnave prve zahteve,
 • če izvajalec zdravstvene dejavnosti kljub pravočasno in pravilno vloženi prvi zahtevi obravnave ni izvedel.

 

ROKI ZA VLOŽITEV ZAHTEVE ZA DRUGO OBRAVNAVO

Drugo zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic se vloži najpozneje v 15 dneh po vročitvi zapisnika iz prve obravnave ali v 15 dneh po poteku roka za izvršitev dogovora. Če izvajalec prve obravnave ne izvede (molk organa), lahko pacient vloži drugo zahtevo v 30 dneh od vložitve popolne prve zahteve.

 

POSTOPEK ZA VLOŽITEV ZAHTEVE ZA DRUGO OBRAVNAVO

Drugo zahtevo pacient vloži pisno ali ustno na Komisijo. Zahteva za drugo obravnavo mora vsebovati naslednje podatke:
 • osebno ime,
 • naslov,
 • kontaktne podatke pacienta,
 • navedbo izvajalca, zoper katerega se druga zahteva vlaga,
 • razlog za vložitev,
 • dokazilo o vložitvi prve zahteve, izvod prve zahteve in fotokopijo morebitnega sklenjenega dogovora,
 • izjavo pacienta, da o zadevi ne teče sodni ali upravni spor,
 • morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic,
 • morebiten predlog za rešitev spora.
V primeru nerazumljive ali nepopolne zahteve, Komisija pozove pacienta k dopolnitvi ali popravku. Če pa je zahteva anonimna, prepozna ali če pacient ne popravi oziroma dopolni zahteve v roku, se zahteva zavrže.

 

SKLENITEV PORAVNAVE

Pacient lahko vse čas postopka sklene poravnavo z udeleženci spora, če je to glede na naravo kršene pravice mogoče.Kadar Komisija zahtevo za drugo obravnavo vzame v obravnavo, je najprej sklican pripravljalni narok, kjer se razpravlja o dejanskih in pravnih vidikih zahteve in se dogovori za eno od možnosti:
 • sklenitev poravnave,
 • soglasje za pričetek postopka mediacije ali
 • postopek obravnave druge zahteve v senatni obravnavi.
Poravnavo sklenejo tako, da z vzajemnim popuščanjem prekinejo spor oziroma odpravijo negotovosti in določijo svoje vzajemne pravice in obveznosti. Pred sklenitvijo poravnave se pacientu pojasnijo vse okoliščine in posledice sklenjene poravnave, kar se zapiše tudi v zapisnik. Poravnava mora biti jasna in določna ter ne sme biti v škodo javne koristi, javne morale ali pravne koristi drugih. Poravnava je sklenjena, ko je zapisnik prebran in ga podpišejo udeleženci spora. Poravnava, sklenjena po tem odstavku, je izvršilni naslov.

 

STROŠKI UVELJAVLJANJA PRAVIC V POSTOPKU PRVE IN DRUGE OBRAVNAVE

Za obravnavo kršitev pacientovih pravic se ne zahteva plačila upravne takse ali drugih nadomestil. Stroške, ki nastanejo zaradi postopka, predhodno nosi vsak udeleženec sam. Če s svojo zahtevo ne uspe, krije zgolj svoje stroške. Komisija RS za pacientove pravice lahko pacienta oprosti plačila vseh ali dela stroškov, če jih ta ne more plačati brez škode za preživljanje samega sebe ali svoje družine. Krivdno povzročene stroške krije tisti udeleženec, ki jih je povzročil.
 
 

ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC

 

Pacient se lahko kadarkoli obrne na enega od zastopnikov pacientovih pravic, ki mu svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah.  Zastopnik pacientovih pravic lahko pacientu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno. Za celjsko regijo sta zastopnici pacientovih pravic:
 • Olga Petrak, prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, območna enota Celje Ipavčeva 18, 3000 Celje; tel. št. 03/42 51 161; e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., uradne ure: sreda od 12. do 18. ure, petek od 7.30 do 13.30 ure.
 • Cvetka Jurak, prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, območna enota Celje Ipavčeva 18, 3000 Celje; tel. št. 03/ 42 51 161;  e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., uradne ure: ponedeljek od 12:00 do 18:00, torek od 7:00 do 13:00 ure. 
Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo piškotkov omogočamo boljšo uporabniško izkušnjo.
Ok